Poslední článek na blogu

Gardners: Nechtěli jsme, aby si u nás lidé koupili kytku a flákli ji na parapet. Chtěli jsme jim přinést něco zajímavějšího

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Obchodní podmínky (archív)

1. Základní pojmy

 • Poskytovatel - Shoptet s.r.o.
 • Klient - klient, který s poskytovatelem uzavřel kupní smlouvu
 • Tyto obchodní podmínky platí po dobu neurčitou až do doby vydání nového znění obchodních podmínek, nedohodnou-li se strany jinak.
 • Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České Republiky.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Poskytovatel

 • Poskytovatel je výhradním vlastníkem autorských práv k obchodu.
 • Poskytovatel se zavazuje provozovat obchod po dobu neurčitou, ode dne souhlasu s těmito obchodními podmínkami, dle ujednání vyplývajících z těchto obhchodních podmínek.
 • Poskytovatel se zavazuje provést na přání klienta úpravy vzhledu či funkcí obchodu či jejich rozšiřování za odměnu stanovenou dohodou. Následující splátka pronájmu bude navýšena o smluvenou částku, nestanoví-li poskytovatel jinak.
 • Poskytovatel rozhoduje o délce doby, nutné k provedení úprav či rozšíření definovaných v předchozím bodě.
 • Poskytovatel má výhradní právo na přístup ke kódu obchodu a jeho změny.
 • Poskytovatel má výhradní právo rozhodovat o přístupových právech k jednotlivým částem obchodu.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud dojde k úmyslnému poškozování dobrého jména Poskytovatele ze strany Klienta, popřípadě pokud Klient vědomě odmítá spolupracovat s Poskytovatelem (neplatí faktury, neodpovídá na e-maily/volání).
 • Poskytovatel se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klientova data je Poskytovatel povinen chránit před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem a pro potřeby fungování obchodu.
 • Poskytovatel zajišťuje webhosting aplikace.
 • Poskytovatel provádí pravidelné zálohování systému a databáze Klienta a jejich zabezpečení v nočních hodinách. Poskytovatel uchovává zálohu zpětně za poslední 2 týdny. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu dat, která nejsou uložena na serverech a úložištích Poskytovatele. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí na zajištění integrity zálohy a její zabezpečené uchovávání. Záloha dat je primárně určena pro možnost obnovy serverů a dat v případě poruchy. Záloha není určena k rutinní obnově dat Klienta. Obnova dat Klienta na vyžádání je náročný proces, za který může být účtován poplatek.
 • Poskytovatel vynaloží maximální úsilí na zabezpečení před neautorizovaným a potencionálně nebezpečným vniknutím třetí osoby do neveřejné části obchodu.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo libovolně navýšit měsíční nájemné podle bodu 1.2.1 těchto obchodních podmínek z důvodu růstu nákladů Poskytovatele způsobeného třetí stranou. O tomto navýšení Poskytovatel Klienta informuje e-mailem nejméně 1 měsíc před navýšením nájemného. Ve lhůtě mezi oznámením a navýšením je Klient oprávněn ukončit spolupráci s Poskytovatelem s dvouměsíční výpovědní lhůtou s měsíčním poplatkem účtovaným do doby před plánovaným navýšením.
 • Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo navýšit měsíční nájemné v případě, že provoz Klientovy aplikace neúměrně zatěžuje server a tím rostou Poskytovateli náklady na jeho provoz. Postup bude řešen dohodou, prostým zvýšením nájemného, zřízením virtuálního serveru pro aplikaci Klienta nebo instalací samostatného serveru. Za přípravu serveru nebo virtuálního serveru bude klinetovi účtován poplatek dle standardní hodinové sazby.

2.2 Klient

 • Klient se zavazuje platit Poskytovateli za pronájem obchodu částku stanovenou dohodou s Poskytovatelem. Nedohodnou-li se strany jinak, uplatňuje se cena stanovená ceníkem Poskytovatele aktuálním ke dni vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Měsíční poplatek za pronájem obchodu může být případně navýšen o částku vyplývající z předchozích bodů těchto obchodních podmínek.
 • Platba probíhá jednou měsíčně na základě Poskytovatelem vystavené zálohové faktury se splatností 14 dní. Poskytovatel zašle zálohovou fakturu Klientovi e-mailem. Po uhrazení zálohové faktury je Klientovi zaslán daňový doklad - faktura. Platba je účtována vždy dopředu za následující měsíc provozu obchodu.
 • Klient se zavazuje bezvýhradně dodržovat autorská práva Poskytovatele podle platných zákonů České republiky.
 • Klient se zavazuje dodržovat veškerá práva Poskytovatele, vyplývající z těchto obchodních podmínek.
 • Klient je ode dne souhlasu s těmito obchodními podmínkami oprávněn používat veškeré funkce obchodu, k nímž má přístupové právo dle předchozích bodů těchto obchodních podmínek.
 • Klient má právo požadovat bezplatnou technickou podporu Poskytovatele v rozsahu stanoveném tarify Shoptet.
 • Klient má právo požadovat úpravy funkcí či jejich rozšiřování v souladu s předchozími body těchto obchodních podmínek a tarify Shoptet.cz.
 • Klient je výhradním vlastníkem veškerých položek obchodu a ručí za jejich obsah.
 • Klient je odpovědný za nakládání s osobními daty uživatelů obchodu.
 • V případě prodlení Klienta s placením faktur více než 7 dní po datu splatnosti je Poskytovatel oprávněn pozastavit Provoz Díla, a to až do doby úplného vyrovnání všech závazků. V takovém případě je Poskytovatel povinnen Klienta upozornit písemně nebo prostřednitctvím e-mailu minimálně 48 hodin před pozastavením Díla.
 • Poskytovatel je v takovém případě oprávněn vyfakturovat poplatek, dle ceníku doplňkových služeb, za pozastavení a opětovné spuštění Díla do provozu. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Provozu Díla z důvodu prodlení.

3. Zkušební lhůta

 • Klient má právo na bezplatnou nezávaznou zkoušku zvoleného programu, pokud je tato možnost u programu uvedena.
 • Klient může ukončit zkušební lhůtu nebo nesouhlasit s uvedením do ostrého provozu, a to bez udání důvodu.
 • Klient bude na konci zkušební lhůty kontaktován poskytovatelem za účelem zjištění spokojenosti a případném uvedení obchodu do ostrého provozu.

4. Obchodní vztah - Smlouva

 • Obchodní vztah se sjednává na dobu určitou, a to na 12 (slovy dvanáct) kalendářních měsíců od spuštení e-shopu do ostrého provozu. Pokud nedojde k výpovědi min. 2 měsíce před ukončením platnosti této doby, automaticky přechází na smlouvu na dobu neurčitou. Každá strana má v takovém případě právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 2 (slovy dva) měsíce bez udání důvodu. Tato lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
 • Smlouva je platná a účinná okamžikem předání díla do ostrého provozu.
 • Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení Smlouvy, která se týkají výkonu autorských práv, utajení podkladů a informací a všechna další ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.

5. Ukončení obchodního vztahu 

 • Při porušení libovolného ustanovení daného těmito obchodními podmínkami druhou stranou má poškozená strana právo okamžitě ukončit obchodní vztah založený souhlasem s těmito obchodními podmínkami, přičemž druhé straně nevzniká nárok na náhradu.
 • Klient při ukončení spolupráce s Shoptet s.r.o. obdrží údaje o veškerých položkách obchodu v otevřeném formátu.
 • Rozhodne-li se Klient ukončit spolupráci s Shoptet.cz z jiných důvodů než dle prvního bodu této kapitoly, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně Poskytovatele. Výpovědní lhůta poté činí dva kalendářní měsíce počínaje prvním dnem následujícím po skončení měsíce, ve kterém byla výpověď provozovateli doručena. Nachází-li se obchod ve výpovědní lhůtě, je Klient povinen uhradit nájemné jako za normálních podmínek, nestanoví-li slovní dohoda mezi Klientem a Poskytovatelem jinak.

6. Závěrečná ustanovení 

 • Práva a povinnosti stran vyplývající z těchto obchodních podmínek počínají dnem schválení těchto obchodních podmínek Klientem.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vždy platné jen ve verzi aktuálně dostupné na Shoptet.cz.

Tyto obchodní podmínky byly platné od 1.10.2009 do 30.09.2011.