Poslední článek na blogu

Obaly zásilek a nejčastější chyby při balení. Jak to vidí soudní znalec?

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Shoptet

Všeobecné obchodní podmínky

Nejsme fanoušci dlouhých podmínek. Ale protože si zakládáme na tom, aby naše služby byly fér a abychom s nimi byli všichni spokojení, sepsali jsme níže základní parametry, kterými se řídí užívání našich služeb.

Užíváním našich služeb potvrzujete, že jste si tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Tyto Podmínky se jejich odsouhlasením stávají součástí naší společné dohody, na základě které Vám jako uživateli budeme My, společnost Shoptet a.s., jako poskytovatel poskytovat Službu. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, tuto dohodu s Vámi uzavíráme okamžikem, kdy si objednáte Zkušební E-shop.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši společnou dohodu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu objednávání naší Služby, bude to mít před těmito Podmínkami přednost.

1. Některé definice

1.1. My jsme společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 28935675, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25395 vedenou u Městského soudu v Praze.

1.2Vy jste uživatel naší Služby, náš zákazník, který je identifikovaný jménem, příjmením, případně názvem, identifikačním číslem a sídlem v administraci E-shopu.

1.3. Doplňky jsou doplňky převážně třetích stran, které jsou dostupné na tržišti doplňků na adrese https://doplnky.shoptet.cz, a které se řídí vlastními obchodními podmínkami.

1.4. E-shop je internetový obchod provozovaný v rámci Služby a určený k prodeji zboží či služeb (nikoliv tedy k běžnému provozování webových stránek, katalogů, microsites bez Našeho výslovného souhlasu), může se jednat o Zkušební E-shop nebo E-shop v ostrém provozu.

1.5. Služba je naše e-shopové řešení poskytované jako služba, které si můžete objednat na adrese https://www.shoptet.cz/ a prostřednictvím kterého si můžete za pomoci přednastavených šablon vytvořit a provozovat vlastní E-shop. Službou je i plnění poskytované na míru na základě Individuální Objednávky.

2.  Zkušební E-shop a objednávka

2.1. Před objednáním placeného tarifu Služby máte možnost si Službu zcela zdarma na 30 dní ode dne registrace vyzkoušet a otestovat     , co všechno Služba dokáže. Za tímto účelem si můžete objednat zkušební E-shop (dále také „Zkušební E-shop“). Zkušební E-shop si můžete objednat tak, že se zaregistrujete na našich webových stránkách. Za tímto účelem stačí do příslušné sekce našich webových stránek („Vyzkoušejte“) zadat svůj e-mail a souhlasit s těmito Podmínkami. Objednaný Zkušební E-shop Vám poskytneme tak, že Vám dáme přístup do administrátorského rozhraní Služby.

2.2. Pokud budete se Zkušebním E-shopem spokojeni, můžete si v administraci Služby prostřednictvím objednávkového formuláře objednat některý z placených tarifů Služby (dále také „Objednávka“). Pro lepší pochopení obsahu jednotlivých tarifů jsme pro Vás připravili shrnutí cen a základních technických parametrů, které je dostupné na webu https://www.shoptet.cz/cenik/. Doplňující technické parametry platné pro jednotlivé tarify naleznete v doplnění tarifů v příloze A k těmto Podmínkám. Ať už si však vyberete kterýkoliv tarif, jeho součástí jsou následující plnění:

 1. přístup do administrace E-shopu,
 2. možnost upravit vzhled (front-end) E-shopu zvolením některé ze šablon a jeho individuálními úpravami,
 3. zajištění hostingu (dostupnost prostřednictvím internetu) E-shopu,
 4. možnost propojit E-shop s Doplňky,
 5. technická podpora pro E-shop,
 6. poskytování telefonických a e-mailových konzultací ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 hodin,
 7. aktualizace E-shopu ve vztahu k jeho administraci a jádru systému, a
 8. sledování zatížení E-shopu a případných útoků na E-shop z internetu.

2.3. V Objednávce musíte uvést alespoň:

 1. vybraný tarif E-shopu (více k tomu na webu https://www.shoptet.cz/cenik/ a v doplnění tarifů, které naleznete v příloze A k těmto Podmínkám),
 2. frekvenci placení,
 3. zda chcete některou doplňkovou službu,
 4. identifikační a kontaktní údaje a
 5. druh zboží nebo služeb, které budete prostřednictvím E-shopu nabízet.

2.4. Po odeslání Objednávky může nastat jedna z následujících situací:

 1. zašleme Vám potvrzení o její akceptaci, doručením této naší akceptace je Objednávka uzavřena,
 2. zašleme Vám potvrzení o její akceptaci, které může obsahovat změny nebo modifikace Vaší Objednávky, v takovém případě se jedná o odmítnutí Objednávky a novou nabídku. Tuto novou nabídku můžete do 2 pracovních dnů od jejího obdržení odmítnout, popřípadě se nám ozvat na náš kontaktní e-mail a dohodneme se s Vámi individuálně. Pokud však v uvedené lhůtě novou nabídku neodmítnete, je Objednávka uzavřena ve znění naší nové nabídky,
 3. potvrzení o akceptaci Objednávky neobdržíte ani do 30 pracovních dní, v takovém případě se jedná o odmítnutí Objednávky. Vyhrazujeme si právo odmítnout Objednávku z jakéhokoliv důvodu. Budeme Vás ale kontaktovat, abychom se společně dohodli na dalším postupu.

2.5. Uzavřením Objednávky se zavazujete zaplatit cenu dle čl. 6. těchto Podmínek.

2.6. Na webu https://doplnky.shoptet.cz si můžete dále objednat Doplňky. Berte však na vědomí, že Doplňky jsou plnění většinou poskytované třetími stranami a objednáním a používáním Doplňku vzniká smluvní vztah přímo mezi Vámi a třetí stranou, který se řídí vlastními smluvními podmínkami. Identifikace konkrétního provozovatele Doplňku je spolu se smluvními podmínkami jeho užívání vždy uvedena na https://doplnky.shoptet.cz. Výjimku z tohoto pravidla tvoří doplňky vytvořené námi (poznáte je podle toho, že je u nich jako provozovatel uveden Shoptet.cz). Na užívání těchto doplňků, pokud si je objednáte, se uplatní tyto Podmínky, stejně jako by se jednalo o Službu.

2.7. Objednanou Službu Vám poskytneme tak, že Vám ji umožníme užívat v rozsahu dle Objednávky. Konzultace nebo technickou podporu poskytovanou jako součást Služby Vám zajistíme tím, že poskytneme předmětnou konzultaci nebo podporu, a v případě aktualizace, upgrade nebo sledování zatížení a útoků poskytovaných jako součást Služby tím, že plnění dodáme dle našeho uvážení.

2.8. Poskytnutou Službu si můžete zkontrolovat a písemně vytknout její vady zasláním e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu v přiměřené lhůtě, nejpozději do 2 kalendářních dnů od poskytnutí Služby. Dohodli jsme se ale, že Služba je vadná pouze v případě, kdy neodpovídá tomu, na čem jsme se dohodli v Objednávce. V e-mailu uveďte, k jakému E-shopu se vada vztahuje a v čem ji spatřujete. Pokud tak neučiníte, zanikají Vám práva z vadného plnění. Případné vady odstraníme jejich opravením nebo dodáním náhradního postupu, při kterém se neprojevují (workaround) v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 30 pracovních dní. O všem Vás ale budeme informovat. Bohužel někdy se může stát, že je vada neopravitelná, za což nemůžeme. V takovém případě za vadu neneseme žádnou odpovědnost a nevznikají Vám práva z vad.

3. Individuální objednávka

3.1. Pokud Vás nezaujme žádný z našich tarifů, máte zájem o odborné konzultace, vývoj dalších funkcionalit E-shopu nebo poskytnutí jiné Služby, můžete nám na náš kontaktní e-mail odeslat individuální objednávku (dále také „Individuální Objednávka“).

3.2. V Individuální Objednávce musíte uvést svou představu o tom, co od nás požadujete. My Vaši Individuální Objednávku zvážíme, a pokud bychom potřebovali cokoliv upřesnit, ozveme se Vám s doplňujícími dotazy. Po jejich zodpovězení Vám zašleme závaznou cenovou nabídku, která je platná 30 dní ode dne vystavení, a harmonogram pro poskytnutí Služby, o kterou máte zájem. Po obdržení této nabídky máte 2 pracovní dny na její odmítnutí. Pokud naši nabídku přijmete nebo ji v uvedené lhůtě neodmítnete, je Individuální Objednávka uzavřena ve znění naší nabídky. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazujeme také po akceptaci Individuální Objednávky.

3.3. Služba dle uzavřené Individuální Objednávky je poskytnuta ve chvíli, kdy Vám sdělíme, že jsme Službu poskytli. Poskytnutou Službu a její výsledky si můžete zkontrolovat a písemně vytknout jejich vady zasláním e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu v přiměřené lhůtě, nejpozději do 10 kalendářních dnů od poskytnutí Služby. Dohodli jsme se ale, že Služba a její výsledky jsou vadné pouze v případě, kdy neodpovídají tomu, co jsme uvedli v naší nabídce. Případné vady odstraníme jejich opravením nebo dodáním náhradního postupu, při kterém se neprojevují (workaround) v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 30 pracovních dní. O všem Vás ale budeme informovat. Bohužel někdy se může stát, že je vada neopravitelná, za co nemůžeme. V takovém případě za vadu neneseme žádnou odpovědnost a nevznikají Vám práva z vad.

3.4. Služba je bez vad a její výsledky jsou provedeny, pokud ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem nevytknete žádné vady Služby nebo jejích výsledků nebo pokud nám písemně potvrdíte, že jsou bez vad. Pokud ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem vytknete vady Služby nebo jejích výsledků, je Služba bez vad a její výsledky jsou provedeny okamžikem odstranění vytknutých vad. To, že je Služba bez vad a její výsledky jsou provedeny, nám můžete oznámit také tím, že se s námi dohodnete na poskytování dalších Služeb. V každém případě můžeme po Vás požadovat podpis akceptačního protokolu, tento postup však není nezbytný za účelem potvrzení, že je Služba bez vad a její výsledky provedeny. Na naši žádost jste povinni podepsat akceptační protokol, pokud Služba ani její výsledky nevykazují vady zcela bránící jejich užívání. Jako podpis akceptačního protokolu postačuje i jeho potvrzení prostou e-mailovou zprávou nebo jinak elektronicky.

3.5. Upozorňujeme, že veškeré individuální úpravy E-shopu oproti přednastavené šabloně vylučují poskytnutí bezplatné aktualizace dle čl. 5. těchto Podmínek. O aktualizaci a další související plnění nás ale vždy můžete požádat – jedná se však v tomto případě o placenou službu.

4. Technické požadavky a povinnosti uživatele

4.1.Aby Služba fungovala tak, jak má, potřebujeme, abyste dodržovali pokyny uvedené v dokumentaci k jednotlivým částem Služby (Private API, SDK) uvedené na webových stránkách www.developers.shoptet.com. Pokud se rozhodnete implementovat do E-shopu vlastní funkce, musíte dále dodržet naše „best practices“ dostupné z té samé stránky. A co je hlavní, nesmíte zasahovat do jádra E-shopu a ani požadovat jeho úpravy. Jediné úpravy, které můžete provádět, jsou takové, které můžete provést prostřednictvím námi otevřené datové vrstvy (API) nebo prostřednictvím jiných nástrojů, které k tomu slouží a My jsme Vám je umožnili používat. Nakonec při realizaci jakýchkoliv vlastních úprav E-shopu je nutné, abyste si je nejprve řádně otestovali.

4.2. Během poskytování Služby (včetně případného plnění Individuální Objednávky) se zavazujete nám poskytovat veškerou součinnost, zejména s námi spolupracovat, reagovat včas na naše zprávy či dotazy, poskytovat nám veškeré materiály a informace, které si vyžádáme, případně zřídit přístupy do různých aplikací, testovacího či provozního prostředí, které budeme k poskytnutí Služby nebo předání jejích výsledků potřebovat (dálkový nebo fyzický přístup), vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od vyžádání. Jen tak dokážeme vše dokončit včas a v kvalitě, kterou si zasloužíte. Pokud nám vyžádanou součinnost neposkytnete, nemůžeme být v prodlení a veškeré lhůty pro naše plnění se prodlužují o dvojnásobek doby, po kterou jste vy v prodlení s poskytnutím součinnosti.

4.3. Odpovídáte za obsah a data zveřejněná a umístěná na našem virtuálním serveru a zavazujete se všechny Služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy na území, kde Služby užíváte, rozhodným právem, právem Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy.

4.4. Abychom mohli spolupracovat, budeme Vám občas muset zřídit přístupová práva do různých aplikací. Prosíme Vás, abyste všechny přístupové údaje k uživatelským a administrativním účtům uchovávali v tajnosti a chránili je před zpřístupněním, zveřejněním a/nebo zneužitím ze strany třetích osob. A taky abyste nám bezodkladně ohlásili ztrátu přístupových údajů nebo podezření na jejich odcizení či zneužití. Užívání Služby nesmíte umožnit jiné osobě.

4.5. Aby užíváním Služby nedošlo k poškození našich zájmů nebo zájmů třetích stran, dohodli jsme se, že jejím prostřednictvím nebudete:

 1. poskytovat služby nebo prodávat zboží, které mohou být považovány za rizikové nebo nebezpečné, za tyto považujeme zejména nakládání se zbožím či komoditami, které se používají v souvislosti s pácháním trestné činnosti včetně podvodů, terorismu apod., nebo které jsou spojeny s vysokou mírou finančních rizik, nebo které podléhají zvláštním regulačním opatřením, nebo které mohou být obecně či určitými skupinami obyvatel považovány za nemravné, neetické či urážlivé; pro případ porušení této povinnosti můžeme Váš E-shop pozastavit či poskytování Služeb s okamžitou platností ukončit,
 2. odesílat nebo zveřejňovat sdělení s obsahem nevhodným, klamavým, škodlivým, porušujícím dobré mravy nebo poškozujícím nás nebo třetí strany (například nenávistný, pornografický, nebo podněcující k násilí); pro případ porušení této povinnosti můžeme Váš E-shop pozastavit či poskytování Služeb s okamžitou platností ukončit,
 3. využívat e-mailové schránky poskytované prostřednictvím Shoptet k hromadnému rozesílání pošty,
 4. odesílat zprávy s nesprávnými nebo neaktuálními informacemi,
 5. šířit sdělení, které by mohly příjemce obtěžovat (spam), pro případ porušení této povinnosti Vás a Vaši doménu můžeme umístit na spam list a požadovat po Vás smluvní pokutu v minimální výši 5 000 Kč, nebo
 6. jakkoliv jinak postupovat v rozporu s platnými právními předpisy; pro případ porušení této povinnosti můžeme Váš E-shop pozastavit či poskytování Služeb s okamžitou platností ukončit.

4.6. E-shop nebudete v žádném případě vkládat pomocí iframe ani jiných metod na další domény, ani subdomény než ty, které jsou nastaveny v administraci daného E-shopu.

4.7. Vaše data v E-shopu pravidelně zálohujeme a dáváme      pozor na to, aby se nepoškodily. Ale protože bezpečnost bereme vážně, prosíme Vás, abyste si před provedením jakýchkoliv změn veškerá svá data v E-shopu zálohovali i na vlastním úložišti. Pokud Vás o to požádáme, předáte nám tuto zálohu, jakožto i další potřebné přístupy a informace, které si vyžádáme, abychom mohli obnovu dat učinit. Nemůžeme totiž vyloučit, že se stane nějaká chyba na Vaší straně (například Váš manažer omylem vymaže tisíc produktů z administrace) a data se tak poškodí nebo ztratí. Pokud by z jakéhokoliv důvodů došlo k poškození dat nebo narušení jejich integrity, nebudeme za to zodpovídat.

4.8. Nezapomeňte nás vždy předem alespoň 7 pracovních dnů informovat o jakékoliv reklamní a marketingové akci, která může způsobit nadměrnou nebo neúměrně velkou návštěvnost E-shopu. Bez našeho přechozího schválení a přípravy nebude E-shop schopen takovou návštěvnost pojmout. V případě, že nás nebudete předem informovat, máme právo provoz E-shopu pozastavit, pokud svojí nadměrnou zátěží omezuje server, na kterém je umístěn, a to až do doby, kdy bude dle našeho názoru zátěž opět v normálu. V žádném případě neodpovídáme za škodu, včetně ušlého zisku, která Vám může v této souvislosti vzniknout.

5. Aktualizace e-shopu a technická podpora

5.1. Podle našeho uvážení a v rozsahu, který budeme považovat za vhodný, budeme provádět bezplatné aktualizace jádra E-shopu (nikdy ne front-end části E-shopu). Tyto aktualizace probíhají automaticky, aniž byste museli cokoliv odsouhlasit. Nelze je tedy odmítnout, proto Vás žádáme, abyste je vždy přijali.

5.2. Některé aktualizace můžeme v budoucnu zpoplatnit, o tom Vás ale budeme předem informovat. Pokud nebudete souhlasit s výší ceny za aktualizaci, máte v souladu s odst. 14.1. právo Službu vypovědět.

5.3. Primárním účelem aktualizací je přizpůsobování E-shopu novým verzím programovacích jazyků, v nichž je E-shop napsán. Sekundárním účelem je usnadnění obsluhy E-shopu. Nové funkce a moduly administrace E-shopu nejsou automaticky součástí aktualizace, jejich zařazení nebo nezařazení do aktualizačních balíčků závisí na našem rozhodnutí.

5.4. Pokud budete mít zájem o aktualizaci nad rámec těchto Podmínek, zejména o update (doplnění a aktualizace) a upgrade (rozšíření a doplnění funkcí a zlepšení uživatelského rozhraní), můžete o to požádat. Jedná se ale o placenou Službu podléhající Individuální Objednávce.

5.5. O všech aktualizacích a updates Vás budeme průběžně informovat v administračním rozhraní E-shopu.

5.6. Budeme usilovat o to, aby Služba fungovala bezchybně a pořád. Jsme ale také jenom lidé     , a proto se občas může stát, že Služba dočasně přestane fungovat nebo bude nedostupná. Důvodem takového výpadku může být údržba nebo aktualizace na naší straně, ale i neočekávaná porucha. Nemusíte se ale bát, budeme se snažit Vás o výpadcích informovat předem, a to prostřednictvím e-mailu nebo administrátorského rozhraní Služby. A pokud by námi způsobený výpadek      trval po dobu delší než 24 hodin, dáme Vám slevu z ceny ve výši poměrné části celkového počtu hodin poskytování Služby v měsíci a doby trvání výpadku. Kromě této slevy Vám však již žádné další odškodnění hradit      nebudeme.

5.7. Pokud by Služba úplně přestala fungovat, dejte nám kdykoliv vědět prostřednictvím kontaktního e-mailu. Na méně závažné problémy Vám odpoví na naší lince v pracovní dny v době od 8 do 20 hodin, kterou můžete kontaktovat telefonicky na tel. +420 604 600 444 nebo prostřednictvím e-mailu na info@shoptet.cz. Technická podpora je k dispozici také na e-mailu info@shoptet.cz. V každém případě, pokud nám budete psát ohledně nějakého problému týkajícího se E-shopu, nezapomeňte zmínit, k jakému E-shopu se vztahuje a v čem problém spatřujete.

5.8. Při řešení případných problémů budeme odstraňovat jako první ty nejzávažnější. Budeme se přitom snažit vyřešit je ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti. Za vyřešené je budeme považovat v okamžiku, kdy:

 1. dojde k vyřešení jejich příčiny a přestane k nim docházet,
 2. obnovíme E-shop do posledního funkčního stavu z existující zálohy,
 3. poskytneme Vám takové pokyny pro způsob užití Služby, při jejichž dodržování k problému nedochází („workaround“) nebo
 4. Vám oznámíme, že problém způsobila příčina na straně třetích osob.

5.9. Pamatujte také na to, že fungování Služby závisí na řádném fungování služeb a zařízení třetích stran (například poskytovatele internetu). Služby třetích stran nemůžeme ovlivnit, a proto pokud v důsledku jejich pochybení nebude fungovat ani Služba, nebudeme za to nést odpovědnost.

5.10. Pokud provozujete E-shop s užitím vlastních prostředků, platí pro Vás cena za update a upgrade uveřejněná na našich webových stránkách. Výše jednotlivých poplatků za update a upgrade je dána mírou jejich velikosti a rozsahu a není tedy předem fixně stanovena. Přesná cena je vždy uveřejněna na produktovém webu.

5.11. Nakonec je důležité zmínit, že technickou podporu Vám neposkytneme vůbec, pokud provozujete E-shop prostřednictvím proxy serverů třetích stran.

6. Cena

6.1. Cena za Službu se odvíjí od tarifu, který si objednáte (více k tomu na webu https://www.shoptet.cz/cenik/). V ceně za Službu jsou zahrnuty jenom ty dílčí plnění a parametry, které jsou výslovně uvedené v konkrétním tarifu nebo v těchto Podmínkách. Pokud byla Služba uzavřena na základě Individuální Objednávky, pak je cena uvedená v cenové nabídce, kterou jste nám potvrdili.

6.2. V případě, že Vám budeme účtovat poskytování Služby dle hodinové sazby, bude faktura vystavena vždy zpětně po poskytnutí víceprací, a to na základě záznamu o provedení práce, který vede každý náš pracovník.

6.3. Cenu za konkrétní Doplněk naleznete přímo na našem tržišti s Doplňky na https://doplnky.shoptet.cz. Tuto cenu platíte přímo nám a my ji pak vyplácíme konkrétnímu poskytovateli Doplňku (výjimku tvoří pouze doplňky provozované námi, cenu za tyto doplňky si ponecháme pouze pro sebe). Cena za Doplňky se platí dopředu, a to buď jako pravidelná platba (ročně nebo měsíčně), nebo jednorázově. Placení ceny za Doplňky je možné stejnými způsoby, jako v případě placení ceny za E-shop.

6.4. Pokud naleznete na naši     ch webových stránkách speciální akční nabídku Služeb, tak      je platná pouze při odběru uvedeného množství či druhu Služeb, a to vždy pouze do stanoveného termínu a včasné úhrady zálohy.

6.5. Jak už to tak bývá, všechny ceny, které od nás dostanete, jsou vždy uvedeny bez DPH. Ceny nezahrnují ani žádné další poplatky, protože nepočítáme s tím, že by vznikla potřeba jejich úhrady. Pokud by se ale situace změnila a bylo nutné zaplatit například dodatečné daně nebo cla, ponesete je Vy.

6.6. Pokud by ve srovnání se dnem, kdy jsme naši dohodu o poskytování Služby uzavřeli nebo dnem posledního zvýšení ceny dosáhl index růstu cen alespoň 5 %, můžeme cenu ve stejném rozsahu jednostranně zvýšit, a to i opakovaně. A pokud bychom někde náhodou uvedli zjevně chybnou cenu, nemusíme Vám za tuto cenu Službu poskytovat. 

6.7. V případě, že na různých geografických trzích platí pro naše služby odlišné ceny (např. z důvodu vyšších nákladů na místním trhu či dalších objektivních důvodů), vyhrazujeme si právo kdykoliv na základě námi zvolených objektivních parametrů (např. jazyk Vašeho e-shopu, sídlo či bydliště provozovatele e-shopu apod.) posoudit, na který geografický trh Váš e-shop patří, a podle toho Vám správně účtovat ceny platné na daném geografickém trhu. Může se stát, že Váš e-shop zařadíme na jiný geografický trh než předtím. Tato změna pro Vás může být pozitivní (pokud Váš e-shop posoudíme jako patřící na trh s nižšími cenami) nebo negativní (pokud se Váš e-shop chybně podřadil pod nesprávný geografický trh a posoudíme jej jako e-shop patřící na trh s vyššími cenami). Určení správného geografického trhu není změnou těchto Podmínek. 

7. Platební podmínky

7.1. Cena za Službu se platí podle zvolené frekvence placení dopředu

 1. převodem na účet uvedený v námi vystavené výzvě k placení s uvedením platebních údajů, která bude mít splatnost minimálně 5 dní od vystavení, nebo
 2. opakovanými platbami z platební karty po aktivaci a autorizaci dané platební karty prostřednictvím platební brány, přičemž maximální výše jednorázové platby je 100 000 Kč.

7.2. Fakturu, tedy daňový doklad, Vám vystavíme v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zašleme ho elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.

7.3. Frekvence placení je určena fakturačním obdobím, které si volíte Vy při vyplnění objednávkového formuláře.

7.4. Způsob placení si samozřejmě můžete s účinností od následujícího fakturačního období změnit ve svém administrátorském rozhraní. Pokud byste s učiněním změny měli problém, informujte naši linku a my Vám poradíme.

7.5. Ve všech případech se cena považuje za zaplacenou dnem připsání sjednané částky na náš účet.

7.6. V případě, že by se vyskytl problém se stržením částky z účtu nebo jiný problém související s provedením platby tzv. opakovanou platbou, budeme Vás o tom informovat a zašleme Vám platební i další údaje k provedení platby náhradním způsobem.

7.7. Je možné, že občas budete potřebovat delší čas na zaplacení faktury. Chápeme to, stane se. Ale pokud bude takový případ hrozit, kontaktujte nás předem a společně se domluvíme na náhradním termínu platby. Pokud se s námi nedomluvíte, uhradíte nám kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý započatý den prodlení. O prodlení Vás budeme informovat e-mailem i zasláním SMS na uvedené telefonní číslo. Pokud budete v prodlení i po zaslání třetí e-mailové upomínky a nedohodneme se jinak, uhradíte nám jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 Kč (nebo ekvivalent přepočtený do EUR dle kurzu ČNB) a my můžeme pozastavit funkčnost a dostupnost některých funkcí Služby. Pokud budete v prodlení i po zaslání čtvrté e-mailové upomínky a nedohodneme se jinak, uhradíte nám jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 Kč (nebo ekvivalent přepočtený do EUR dle kurzu ČNB). Vždy jsme oprávněni poskytování Služby přerušit do doby, než nám uhradíte celou dlužnou částku včetně smluvních pokut. O tuhle dobu prodloužíme všechny lhůty pro naše plnění. Upozorňujeme, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty nezaniká Vaše povinnost uhradit dlužnou částku.

8. Užívací oprávnění

8.1. Některé části Služby (například grafika, texty, počítačové programy, říkejme tomu „náš obsah“) mohou být chráněny autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví nás a třetích osob. Náš obsah zůstává náš a neudělujeme Vám k němu žádná práva kromě těch, která jsou výslovně uvedená v tomto článku.

8.2. Abyste mohli Službu užívat, udělujeme Vám nevýhradní oprávnění k užívání našeho obsahu. Toto oprávnění je územně neomezené a časově omezené vždy pouze na období, za které zaplatíte cenu a veškeré další poplatky vyúčtované dle předchozích čl. 6. a 7.

8.3. Oprávnění nemůžete převádět na třetí osoby (postoupit) ani z něj nesmíte udělovat podoprávnění. Náš obsah dále nesmíte rozmnožovat, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám. Nesmíte jej ani upravovat, měnit, doplňovat, spojovat s jiným obsahem ani vytvářet na jeho základě odvozená díla. Nebudeme Vám k němu předávat zdrojové kódy a Vy se zavazujete, že se je nebudete žádným způsobem pokoušet získat (například zpětnou analýzou nebo rekompilací). V zápatí E-shopu uvedeme informace o nás, jakožto jeho tvůrci. Toto označení (logo), ani žádnou jinou část našeho obsahu nejste oprávněni měnit, zakrývat nebo do ní jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat. Cena za oprávnění podle tohoto článku je zahrnuta v ceně za službu, ke které se oprávnění uděluje, za období, ke kterému se vztahuje.

8.4. Upozorňujeme, že nesmíte provádět jakékoliv penetrační testy nebo analýzy zranitelnosti softwarových nebo jiných naš     ich plnění. Je zakázáno provádět jakékoliv úkony, které mohou omezit, narušit nebo jinak mít negativní vliv na stabilitu poskytovaných plnění, jejich dostupnost nebo na námi uchovávaná data. Omezení podle tohoto odstavce platí nezávisle na tom, jestli byla mezi námi uzavřena smlouva nebo ne.

8.5. Nakonec se může stát, že nám něco k zapracování dodáte Vy – například fotografie nebo grafiku atd. Pokud se toto bude dít, prosíme Vás abyste si pro vlastní ochranu zkontrolovali, že máte oprávnění tyto dodávané části používat k účelu, k jakému nám je dáváte. U těchto částí to nemáme jak za Vás zkontrolovat.

8.6. Pokud porušíte kterékoliv ustanovení tohoto článku, zaplatíte nám smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (nebo ekvivalent přepočtený do EUR dle kurzu ČNB) za každé jedno porušení. Všechny smluvní pokuty jsou splatné okamžikem, kdy povinnost porušíte.

8.7. Vedle nároku na smluvní pokutu máme v případě Vašeho zásahu do našeho obsahu i nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

9. Mlčenlivost

9.1. Během naší spolupráce si budeme vyměňovat spoustu informací a mezi nimi i informace, které pro nás nebo pro Vás může být důležité chránit – tzv. důvěrné informace. Důvěrné informace jsou neveřejné informace obchodní nebo výrobní povahy, včetně obchodních tajemství, a další neveřejné informace, které by průměrný člověk považoval za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly sděleny. Abyste věděli, co si pod touto formulací představit, budou to zejména: naše cenová nabídka pro Individuální Objednávku, naše počítačové programy, dokumentace související se Službou, analýzy, přípravné a koncepční materiály, pracovní postupy, obchodní plány, know-how, naše vzájemná komunikace včetně komunikace učiněné před uzavřením naší dohody o poskytování Služby atd.

9.2. O všech těchto informacích jsme my i Vy povinni zachovávat mlčenlivost, nikde je nešířit      a chránit je před zneužitím. Využívat je lze jen za účelem naší vzájemné spolupráce. Pokud by bylo sdělení důvěrné informace vyžadováno právními předpisy, úřady nebo soudy, musíme se o tom navzájem informovat. Pokud nám budete chtít sdělit něco opravdu důvěrného, prosím nedělejte tak nezabezpečenou e-mailovou komunikací, ale domluvte se s námi na jiném způsobu, jakým si tyto informace budeme sdělovat.

9.3. Pokud porušíte povinnost mlčenlivosti, zaplatíte nám stejnou smluvní pokutu jako dle odst. 8.6.

10.  Limitace odpovědnosti

10.1. Výše uvedené se však nevztahuje na takové případy vzniku škody, které nemůžeme ovlivnit. Neodpovídáme za Váš ušlý zisk ani za bezproblémovou funkčnost napojení Služby na produkty třetích stran. Dále neodpovídáme za vady ani újmu způsobenou:

 1. vadami Služby nebo jiných našich výstupů, pokud je zapříčiníte Vy, třetí osoby nebo události vyšší moci,
 2. vložením nesprávných údajů nebo souborů do Služby Vaším chybným postupem nebo nesprávnou interpretací údajů zobrazovaných ve Službě,
 3. zavirováním Vaší lokální sítě nebo počítačů viry (malware, spyware apod.) nebo útoky třetích osob,
 4. zásahy Vás nebo třetích osob do systémového programového vybavení a prostředí Služby,
 5. nesprávnou funkčností technického vybavení, operačního systému nebo sítě nebo způsobenou programy třetích stran, které běží současně s programovým vybavením dodaným námi,
 6. ztrátou nebo poškozením dat v důsledku nesprávné obsluhy Vaším správcem, napadení serveru nebo nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu,
 7. Doplňkem, neodpovídáme ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí kompatibilitu ani za shodu popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou,
 8. porušením práv k duševnímu vlastnictví způsobeným Vámi, nebo
 9. v důsledku okolnosti nastalé nezávisle na naší vůli (vyšší moci) jako je například porucha zařízení, výpadek internetu nebo elektřiny,
 10. z jakýchkoli jiných důvodů, ať už námi zaviněných či nezaviněných.

10.2. O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. My si splníme povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své webové stránce.

10.3. Jakékoliv vady, kromě vad, které jste oznámili ve lhůtě 2 dnů od poskytnutí Služby, je nutné oznámit prostřednictvím technické podpory, kterou naleznete v sekci Helpdesk. Pak stačí vyplnit a odeslat ticket, kde uvedete základní informace. Tímto se vzdáváte práva z vadného plnění ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

10.4. Zavazujete se nás odškodnit za všechny nároky, škody či jinou újmu a další náklady (včetně nákladů na mimosoudní jednání, právní zastoupení, řízení před soudy či správními a jinými orgány), které vůči nám uplatní třetí strana z důvodu porušení ujednání naší dohody nebo těchto Podmínek z Vaší strany nebo ze strany jiné osoby, které jste umožnil přístup ke Službě. Dále se zavazujete na vlastní náklady vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit nás v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních.

10.5. Pokud by nastala kterákoliv z výše uvedených informací, budeme se o tom vzájemně informovat. My za tím účelem použijeme náš web. Pokud by taková okolnost měla vliv na nějaké termíny, dáme si zároveň vědět o jejich změnách.

11.  Další body, které nám přijde důležité zmínit

11.1. Prosíme, abyste i Vy dodržovali zásady slušného chování, a to zejména při písemné i telefonické komunikaci s námi.

11.2. Všechny smluvní pokuty uvedené v těchto podmínkách jsou splatné okamžikem porušení povinnosti, ke které se vztahují, a můžeme je uplatnit za každé jednotlivé porušení povinnosti, ke které se vztahují. Jejich zaplacením není dotčen nárok na plnou náhradu škody.

11.3. Pokud jste zástupcem konečného uživatele, můžeme po Vás požadovat prokázání vazby na konečného uživatele doložením písemné plné moci, na základě které jste oprávněni k jednání za uživatele.

11.4. Pokud nesplníte svůj závazek uhradit cenu dle těchto Podmínek včas a v plné výši, můžeme předat pohledávku/pohledávky třetí straně k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky.

11.5. Veškeré bezhotovostní platby budou probíhat na bankovní účty, které jsme si sdělili během procesu objednávání Služby. Výjimku z tohoto pravidla nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba vždy oznámit způsobem dle odst. 13.1.

11.6. Informace, které jsou shromažďovány při provozu E-shopu a/nebo které vznikají v souvislosti s poskytováním našich služeb, jsme oprávněni zpracovávat za účelem vytváření statistik a analýz o způsobu využívání služeb a on-line nakupování, a to v anonymizované a agregované podobě, pro komerční i nekomerční účely, tak, abychom Vám mohli například pomoci v lepším nastavením E-shopu, či poradit, jak lépe nastartovat nebo nakonfigurovat Váš E-shop a být tak úspěšnější. Tyto statistiky a agregovaná data jsme oprávněni poskytovat třetím stranám či uživatelům našich služeb.

12.  Zpracování osobních údajů

12.1. V rámci naší spolupráce dojde ke zpřístupnění nebo zpracování některých osobních údajů. Podmínky pro takovou práci a informace ke zpracování najdete v našem dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, které jsou umístěné na našich webových stránkách.

13.  Komunikace

13.1. Veškerá komunikace a zasílání oznámení týkajících se našich vzájemných vztahů, zejména vzniku, trvání a zániku naší dohody o poskytování Služby s výjimkami, na kterých jsme se spolu dohodli nebo uvedených v těchto podmínkách, bude probíhat elektronicky prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 8:00–17:30 hod., v opačném případě v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek). Zavazujete se pro účely komunikace využívat výhradně e-mailovou adresu uvedenou v sekci administrace svého účtu “Účet majitele” nebo z e-mailové adresy uvedenou v “Nastavení obchodu” v části “Fakturační údaje”.

14.  Ukončení poskytování služby

14.1. Služby jsou poskytovány až do jejich výslovného zrušení či ukončení smlouvy mezi námi, tj. od potvrzení Objednávky a zahájení poskytování Služeb na dobu neurčitou. Naši dohodu o poskytování Služby můžeme My i Vy ukončit písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpověď se podává elektronicky dle odst. 13.1. těchto Podmínek. Výpověď je nutné vždy odeslat z e-mailové adresy, kterou máte v době podání výpovědi uvedenou v sekci administrace svého účtu pod názvem “Účet majitele". Pokud použijete jinou e-mailovou adresu, nebude výpověď platná. Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem fakturačního období následujícího po fakturačním období, ve kterém byla výpověď druhé Straně doručena.

14.2. Vyhrazujeme si právo ukončit poskytování Služby v tarifu Free      a to zrušením přístupu a smazáním E-shopu.

14.3. Poskytování Služby končí automaticky, pokud ani uplynutím 30. dne od poskytnutí Zkušebního E-shopu neprovedete Objednávku nebo Individuální Objednávku.

14.4. Od dohody o poskytování Služby můžeme také odstoupit, a to pro podstatné porušení. Za takové porušení považujeme:

 1. Vaše prodlení s úhradou jakékoliv částky po dobu delší než 14 dní,
 2. porušení kteréhokoliv ustanovení čl. 4., 8. nebo 9. z Vaší strany,
 3. pokud opakovaně nesplníme naše povinnosti spočívající v poskytování Služby dle vzájemné dohody, ačkoliv jste nás na to prostřednictvím e-mailu postupem dle odst. 13.1. upozornili a dali nám alespoň 30 dní na nápravu.

14.5. Odstoupit od dohody o poskytování Služby můžeme také, pokud druhá strana, tj. subjekt identifikovaný v administraci E-shopu identifikačními údaji, vstoupí do likvidace, je u ní zavedena nucená správa, probíhá insolvenční řízení nebo byl zamítnut její návrh na jeho zahájení nebo u ní byl zahájen výkon rozhodnutí.

14.6. Do 14 dnů od ukončení poskytování Služby smažeme veškerá Vaše data nahraná do Služby. Nezapomeňte si je tedy před skončením exportovat a zálohovat.

14.7. Ukončení poskytování Služby z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit cenu za veškeré Služby, které již byly zcela nebo zčásti poskytnuty. V případě, že ukončíte dohodu o poskytování Služby během trvání Vašeho předplaceného období, nebudete mít nárok na vrácení žádné části již uhrazené ceny za Službu. Ukončení dohody o poskytování Služby nemá vliv ani na platnost a účinnost práv a povinností sjednaných v čl. 10., 11., 14. a 15. Stejně tak nemá vliv na ustanovení týkající se smluvních pokut. Povinnost mlčenlivosti trvá po skončení poskytování Služby po dobu dalších 5 let.

15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Upozorňujeme, že můžeme do těchto Podmínek nebo vzájemné dohody o poskytování Služby sáhnout a změnit zejména ustanovení o platebních podmínkách, komunikaci a dalších právech a povinnostech stran. Jakoukoliv změnu Vám včas oznámíme na našich webových stránkách. Pokud změnu odmítnete, odmítnutí zakládá výpověď dohody o poskytování Služby s výpovědní dobou 1 měsíc od odmítnutí. Po tuto dobu Vás ještě budeme poskytovat Služby podle poslední verze Podmínek a uplynutím výpovědní doby naše spolupráce skončí.

15.2. Veškeré právní vztahy, které na základě těchto Podmínek vzniknou, se řídí českým právem. Jakékoliv spory z ní vyplývající budeme řešit před českými soudy určenými dle našeho sídla.

15.3. To, na čem jsme se společně dohodli v rámci procesu objednávání Služby, nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná jednání mezi námi, a to proto, abychom měli jistotu, co je mezi námi domluveno.

15.4. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Vy i my se zavazujeme nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.

15.5. Veškerou komunikaci a vzájemné dohody archivujeme v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace je český jazyk.

15.6. Nejste oprávněni převádět svá práva a povinnosti vyplývající z dohody o poskytování Služby nebo těchto Podmínek, ať již z části nebo jako celek, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Stejně tak vůči nám nesmíte započítávat žádné nároky, pokud s tím nebudeme souhlasit. Zavazujeme se, že takový souhlas bezdůvodně neodepřeme. My jsme oprávněni postoupit všechna práva a závazky bez Vašeho předchozího souhlasu v případě, že jste v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle vyplývající z dohody o poskytování Služby nebo těchto Podmínek.

15.7. Pracovat s Vámi je pro nás čest, proto bychom rádi o naší spolupráci informovali i naše ostatní zákazníky. Za tímto účelem, pokud nám nesdělíte jinak, můžeme umístit Vaše obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení na naše webové stránky do sekce referencí a užívat je jako referenci v našich nabídkách. Pokud by to pro Vás však z jakéhokoliv důvodu začalo být problém, stačí říct a Vaši společnost z našich referencí odstraníme.

15.8. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1.10. 2022.

PŘÍLOHA A – DOPLNĚNÍ TARIFŮ

V ceníku tarifů dostupném na https://www.shoptet.cz/cenik/ specifikujeme ceny jednotlivých tarifů a základní technické parametry. Podrobné technické parametry pro jednotlivé tarify uvádíme zde:

  Free Basic Business Profi Enterprise
Cena pronájmu (bez DPH) 0 Kč / měsíc 340 Kč / měsíc 1 370 Kč / měsíc 2 070 Kč / měsíc 3 970 Kč / měsíc
Počet produktů 10 100 1 000 5 000 50 000
Počet variant 100 4 000 10 000 20 000 60 000
Počet kategorií 100 2 000 3 000 3 000 4 000
Diskový prostor 100 MB 100 MB 1 000 MB 1 500 MB 4 000 MB
Velikost e-mailových schránek 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB
Počet e-mailových schránek 1 3 5 10 15
Počet newsletterů 200 / měsíc 5 000 / měsíc 10 000 / měsíc 15 000 / měsíc 25 000 / měsíc
Počet uživatelů 1 3 5 neomezeně neomezeně
Technická podpora ano ano ano ano ano
Přenos dat 40 GB / měsíc 40 GB / měsíc 40 GB / měsíc 80 GB / měsíc 160 GB / měsíc
Zobrazení stránek 10 000 / den 10 000 / den 20 000 / den 20 000 / den 40 000 / den