Poslední článek na blogu

Jak poznat, že je sales práce pro mě? Vyzpovídali jsme zkušeného obchodníka 

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Obchodní podmínky

Shoptet, a.s.

IČ: 289 35 675
se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6 - Břevnov, PSČ 169 00
Spisová značka: B 25395, Městský soud v Praze

(dále jen „poskytovatel“)

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), platné od 27.07.2020, upravují vztahy při poskytování služeb pronájmu řešení elektronických obchodů (e-shopů) a souvisejících služeb poskytovatelem uživatelům a jejich užití a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.

1.2 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Pokud tak činí jako zástupce, vyjadřuje tím vůli zastoupeného.

1.3 Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://www.shoptet.cz/obchodni-podminky/, dále jen produktová stránka.

1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

1.5 Uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem je vždy podmíněno přijetím objednávky uživatele poskytovatelem.

1.6 Definice základních pojmů:

 • Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé uživatel.
 • Poskytovatelem se rozumí společnost Shoptet, a.s., IČ 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6 – Břevnov, 162 00, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B25395.
 • Uživatelem se rozumí podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Individuální zakázka – je poskytovatelem na základě požadavků uživatele na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti poskytovatele, jedná se o specifický produkt ve smyslu těchto VOP.
 • Produkt – poskytnutí užívání internetového obchodu (dále jen „e-shop“), vytvořeného pomocí šablon na webové stránce poskytovatele nebo e-shopu zhotoveného poskytovatelem podle individuálního zadání uživatele.
 • Dodávka – dodání služby nebo produktu.
 • Licenční smlouva – smlouva o poskytnutí licence k software uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem na základě a v souladu s těmito VOP (dále jen ,,licenční smlouva“).
 • Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé straně uživatel, přičemž předmětem smlouvy může být provedení dodávky v ujednaném termínu, v případě individuální zakázky, provedení dodávky, nájem domény, licenční ujednání a podmínky poskytování služeb (dodávek) poskytovatele. Může se jednat o nájemní smlouvu, licenční smlouvu, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou (dle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku), vždy uzavírané v režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou uživatele, akceptací poskytovatele a těmito VOP.
 • Elektronický objednávkový formulář, též jen objednávkový formulář, je prostředek k vytvoření objednávky uživatelem formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na webové stránce poskytovatele.
 • Objednávka je prováděna elektronickou cestou pomocí elektronického objednávkového formuláře na webové stránce poskytovatele. Odeslání elektronické objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou dodávku, cenu, osobu uživatele, jakož i způsob platby, tj. je pro uživatele závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky, možnost seznámení se s těmito VOP na webové stránce poskytovatele a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito VOP seznámil a souhlasil s nimi.
 • Akceptace poskytovatele – elektronické potvrzení objednávky uživatele poskytovatelem e-mailem s uvedením následujících údajů: identifikační údaje poskytovatele, prohlášení poskytovatele o jeho schopnosti dodávku pro uživatele poskytnout, doba trvání smlouvy, termín dodání dodávky poskytovatelem uživateli, výše odměny poskytovatele a její splatnost, výše zálohy a její splatnost. Akceptací je i vystavení a odeslání zálohové faktury uživateli poskytovatelem, která neobsahuje všechny náležitosti dané pro potvrzení objednávky dle tohoto bodu VOP.
 • Oznámení – krátké sdělení poskytovatele týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu nebo zboží, anebo zavedení nového platného ceníku. O obsahu oznámení informuje poskytovatel uživatele obvykle formou elektronické zprávy.
 • Termín nebo Dodací lhůta – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. V případě individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat uživateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně uživatele je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.
 • Vícepráce – práce vykonané poskytovatelem na dodávce nad rámec těch ve smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou uživatelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je považována taktéž každá další funkce, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky. Poté, co uživatel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje poskytovatel jejich cenovou kalkulaci vč. časového rozvrhu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle uživateli k odsouhlasení. Vícepráce je poskytovatel povinen provést až na výslovný samostatný požadavek uživatele a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke smlouvě, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku včetně e-mailu.
 • Záloha – finanční plnění uživatele ve prospěch poskytovatele před započetím poskytovatele s provedením dodávky. Výši zálohy a její splatnost určí jednostranně poskytovatel s ohledem na náročnost dodávky. Záloha tvoří však nejméně 40 % z ceny dodávky.
 • Faktura – daňový doklad - vyúčtování o výši úhrady uživatele za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. pdf). Zpravidla bude uživateli nejprve odeslána zálohová faktura a posléze konečná faktura.
 • Ceník – ceník jednotlivých produktů, služeb a dodávek uvedený v čl. 1.7. těchto VOP.

1.7 Definice technických parametrů tarifů, Ceník

  Free Basic Business Profi Enterprise
Cena pronájmu (bez DPH) 0 Kč / měsíc 340 Kč / měsíc 1 140 Kč / měsíc 1 740 Kč / měsíc 3 540 Kč / měsíc
Počet produktů 10 100 1 000 5 000 50 000
Počet variant 100 4 000 10 000 20 000 60 000
Počet kategorií 100 2 000 3 000 3 000 4 000
Diskový prostor 100 MB 100 MB 1 000 MB 1 500 MB 4 000 MB
Velikost e-mailových schránek 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB
Počet e-mailových schránek 1 3 5 10 15
Počet newsletterů 200 / měsíc 5 000 / měsíc 10 000 / měsíc 15 000 / měsíc 25 000 / měsíc
Počet uživatelů 1 3 5 neomezeně neomezeně
Technická podpora ano ano ano ano ano
Přenos dat 40 GB / měsíc 40 GB / měsíc 40 GB / měsíc 80 GB / měsíc 160 GB / měsíc
Zobrazení stránek 10 000 / den 10 000 / den 20 000 / den 20 000 / den 40 000 / den

II. Uzavření smlouvy

2.1 Postup při uzavírání smlouvy a smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo

2.1.1 Jednotlivé zakázky se objednávají prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu nebo e-mailu. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel akceptuje objednávku zaslanou uživatelem prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu, nebo e-mailu dle čl. 2.1.2. Akceptací se rozumí též vystavení zálohové faktury poskytovatelem a její odeslání uživateli na e-mail.

2.1.2 Akceptační proces probíhá podrobně následovně: Po obdržení objednávky zašle poskytovatel uživateli akceptaci objednávky – elektronické potvrzení nebo zálohovou fakturu, a to e-mailem. Akceptaci objednávky poskytovatel odešle uživateli nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptaci objednávky vystavené poskytovatelem souhlasí s obsahem objednávky uživatele, potvrzuje poskytovatel odesláním akceptace objednávky svoji vůli přijmout objednávku uživatele jako závaznou a v případě splnění dalších výše uvedených podmínek, tj. zejména úhradou zálohy uživatelem poskytovateli, je uzavřena smlouva - vzniká závazkový vztah.

2.1.3 Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu za dodávku a licenci a to stanoveným způsobem, uvedeným v akceptaci poskytovatele.

2.1.4 Objednávka musí, kromě již výše uvedených náležitostí, obsahovat ty náležitosti, které vyžaduje elektronický objednávkový formulář na webové stránce poskytovatele.

2.1.5 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce uživatele nemůže poskytovatel splnit, zašle uživateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko uživatele. V případě, že v objednávce uživatele jde o nestandardní dodávku, může si poskytovatel vyžádat před přijetím objednávky 7 pracovních dnů na posouzení objednávky. V případě individuální zakázky začíná dodací lhůta, uvedená v akceptaci objednávky, běžet po uhrazení zálohy a deposita uživatelem.

2.1.6 Pozměněná nabídka zaslaná uživateli dle odst. 2.1.5 VOP se považuje za nový návrh smlouvy a smluvní vztah v takovém případě uzavřena až přijetím této nabídky uživatelem.

2.1.7 Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli dodávku a licenci k provozování a užití e-shopu.

2.1.8 Obsah a rozsah dodávek, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, jako zejména vytyčení úkolů, doba trvání, termín, povinnosti součinnosti uživatele, úhrady se určují podle těchto VOP a každé jednotlivé smlouvy, pokud taková smlouva obsahuje odlišnou úpravu oproti těmto VOP.

2.1.9 Pro účely těchto VOP, smlouvy a vzájemné spolupráce souhlasí uživatel výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem poskytovatele aktivně nevyjádří do 3 pracovních dnů, bude poskytovatel považovat všechny své návrhy za schválené uživatelem.

2.1.10 Se změnami smlouvy musí souhlasit poskytovatel i uživatel.

2.1.11 Poskytovatel je oprávněn požadovat od uživatele prokázání jeho totožnosti kopií občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o zástupce uživatele, je poskytovatel oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na uživatele doložením písemné plné moci opravňující zástupce uživatele k jednání za uživatele.

2.2 Individuální zakázka

2.2.1 Vystavení objednávky na Individuální zakázku obvykle předchází cenová nabídka poskytovatele uvedená na jeho produktových stránkách, nebo učiněná na základě poptávky uživatele.

2.2.2 Všechny nabídky poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno něco jiného. Uzavření smluv a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací poskytovatele. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje poskytovatel také po akceptaci objednávky.

2.2.3 Uživatel se zavazuje v případě individuální zakázky dle harmonogramu předat poskytovateli všechny potřebné podklady a poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné plnění jeho závazků z této smlouvy, v opačném případě není poskytovatel povinen dodržet domluvené termíny dodání dodávky.

2.2.4 Poskytovatel se zavazuje v případě individuální zakázky zhotovit a předat dodávku na své náklady a v dohodnutých termínech.

2.2.5 Veškeré individuální úpravy implementované na základě objednávky uživatele, vylučují následné aktualizace specifikované v bodě 4.2.

2.2.6 Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněna na základě poptávky uživatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Uživatel odpovídá poskytovateli za způsobenou škodu a ušlý zisk v případě porušení této povinnosti.

2.3 Storno objednávky

2.3.1 Storno objednávky ze strany poskytovatele - poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen nepřijata a pokud byla již uzavřena smlouva, od smlouvy bude odstoupeno.

III. Distribuce dodávky, cena, platební podmínky

3.1 Distribuce dodávky

3.1.1 Uživatel může dodávku získat formou zveřejněnou na produktovém webu. Základní forma distribuce dodávky je pronájem dodávky.

3.1.2 Distribuce dodávky formou pronájmu dodávky, se realizuje výhradně formou hostování dodávky na serverech poskytovatele. Poskytovatel v tomto případě je povinen vynaložit přiměřené úsilí na maximální dostupnost dodávky.

3.2 Cena

3.2.1 Odměna poskytovatele s cenou za licenci je určována v závislosti na typu distribuce dodávky v souladu se smlouvou. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další služby poskytovatele. Vícepráce jsou poskytovatelem účtovány na základě individuální dohody, zpravidla hodinovou sazbou sjednanou se zájemcem o tyto služby.

3.2.2 Přehledové katalogy a ceníky vydávané poskytovatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových www serverů o cenách dodávky jsou informativní, ze strany poskytovatele nezávazné, poskytovatel nemá povinnost za těchto podmínek uzavřít smlouvu a jsou uživatelem nevymahatelné. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny dodávky bez předchozího oznámení. Poskytovatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

3.2.3 Pro upřesnění ceny a specifikace individuální zakázky je uživatel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „závazná cenová nabídka“), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

3.2.4 Pro cenovou kalkulaci dodávky platí ceny, uvedené v platné závazné cenové nabídce poskytovatele, nebo ceny platné v okamžiku odeslání objednávky. Ceny dodávky uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

3.2.5 Speciální akční nabídka dodávky je platná pouze při odběru uvedeného množství či druhu dodávek, a to vždy pouze do stanoveného termínu a včasné úhradě zálohy.

3.2.6 Jednotlivé ceny dodávek a výkonů jakož i celková úhrada vyplývají z dané konkrétní jednotlivé smlouvy, případně platného ceníku poskytovatele.

3.2.7 Pokud je dohodnuta úhrada podle hodinové sazby, provádí se vyúčtování na základě záznamu o provedení práce, který vede každý pracovník poskytovatele. Fakturace se provádí měsíčně zpětně.

3.2.8 Dosáhne-li index růstu cen ve srovnání se stavem ke dni uzavření smlouvy alespoň 5 %, je poskytovatel oprávněn zvýšit uživateli  ve stejném rozsahu výši pravidelných měsíčních plateb za dodávku počínaje kalendářním měsícem následujícím po uvedeném nárůstu indexu o alespoň 5 %.

3.2.9 K dalšímu zvýšení může poskytovatel přistoupit a zvýšit pravidelné měsíční platby za dodávku obdobně vždy, když index růstu cen dosáhne alespoň 5 % ve srovnání s 1. dnem kalendářního měsíce, v němž došlo k poslednímu zvýšení pravidelných měsíčních plateb za dodávku.

3.3 Platební podmínky

3.3.1 Uživatel má při vytváření Objednávky možnost zvolit si způsob platby z následujících možností:

 • úhrada na základě elektronických zálohových faktur zaslaných poskytovatelem, se splatností minimálně 5 dnů ode dne vystavení. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v zálohové faktuře,
 • hrazení tzv. opakovanými platbami z platební karty po aktivaci a autorizaci dané platební karty prostřednictvím platební brány GoPay. Frekvence opakované platby je určena fakturačním obdobím. Maximální jednorázová částka opakované platby je 100 000 Kč a je fixní.

3.3.2 Uživatel má právo si způsob platby změnit z platby prostřednictvím zálohových faktur na opakované platby z platební karty a naopak.

3.3.3 V případě, že by se vyskytl problém se stržením částky z účtu uživatele nebo jiný problém související s provedením platby tzv. opakovanou platbou, informuje o tom poskytovatel uživatele a zašle mu platební i další údaje k provedení platby náhradním způsobem.

3.3.4 Poskytovatel vystaví uživateli zálohovou fakturu, kterou je uživatel povinen uhradit, a to buď převodem na účet uvedený na faktuře anebo se platba automaticky strhne z účtu propojeného s platební kartou. Po spuštění dodávky uživatel obdrží vždy konečnou fakturu – daňový doklad, který bude považován současně za dodací list. Součástí konečné faktury je zúčtování zálohy.

3.3.5 Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně dle údajů ze zaslané zálohové faktury a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

3.3.6 Požaduje-li uživatel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s poskytovatelem a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny dodávky.

3.3.7 V případě, že uživatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, a to včetně zálohové faktury, vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH, a to i z případné zálohy, za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení. Při prodlení s úhradou odešle poskytovatel postupně uživateli čtyři upomínky e-mailem a dvě upomínky SMS. Při třetí e-mailové upomínce je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100,- Kč nebo 4,- EUR bez DPH a současně pozastavit back-end část e-shopu a pozastavit funkci zasílání informací o nových objednávkách v e-shopu na e-mail uživatele. V rámci čtvrté upomínky je poskytovatel oprávněn účtovat další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200,-Kč nebo 8,- EUR bez DPH. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na nárok na náhradu škody v plné výši.

3.3.8 Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění až do uhrazení závazku uživatele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu. Přerušení plnění nemá vliv na povinnost uživatele uhradit všechny splatné závazky, hradit nadále měsíční platby za předmět plnění a uhradit poskytovateli smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.

3.3.9 Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn předat pohledávku/pohledávky třetí straně k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky.

IV. Dodací podmínky

4.1 Dodání dodávky

4.1.1 Dodáním dodávky se rozumí umožnění uživateli přístupu do administrátorského rozhraní hostované aplikace (dodávky) a informování o této skutečnosti. Za splnění termínu plnění se v tomto případě považuje zprovoznění dodávky na internetu v souladu s těmito VOP a smlouvou. Poskytovatel v žádném případě není povinen poskytovat zdrojové kódy aplikací.

4.1.2 Uživatel je oprávněn informovat se na průběh tvorby dodávky u poskytovatele.

4.1.3 Uživatel je povinen dodávku neprodleně zkontrolovat po oznámení o jejím zprovoznění. Skutečnost o shledané závadě je uživatel povinen neprodleně oznámit poskytovateli a dohodnout další postup. Uživatel je povinen vytknout vady dodávky nejpozději dva dny po oznámení o jejím zprovoznění v opačném případě platí, že poskytovatel poskytl dodávku řádně.

4.2 Aktualizace, upgrade dodávky, servisní služby a technická podpora

4.2.1 Poskytovatel zajistí uživateli následující servisní služby:

 • pod heslem zabezpečený přístup pro administraci e-shopu – trvalý přístup pro administraci dohodnutých částí prezentace prostřednictvím webového rozhraní (HTTP),
 • přístup k rozhraní technické podpory, které slouží jako hlavní komunikační kanál pro řešení požadavků,
 • telefonická/e-mailová technická podpora k obsluze systému (rozsah max. 5 požadavků/měsíc),
 • sledování zatížení prezentace a případných útoků z internetu.

4.2.2 Poskytovatel bude provádět bezplatné aktualizace jádra dodávky (dále jen „aktualizace“). Aktualizace se týkají administrace dodávky a jádra systému. Netýkají se prezentační části aplikace (front-end).

4.2.3 Aktualizace jsou prováděny na serverech poskytovatele automaticky a bez poplatku. Poskytovatel však může po předchozím oznámení tuto službu zpoplatnit.

4.2.4 O periodicitě a rozsahu aktualizací rozhoduje poskytovatel. Primárním účelem aktualizací je přizpůsobování dodávky novým verzím programovacích jazyků, v nichž je dodávka napsána. Sekundárním účelem je usnadnění obsluhy dodávky. Nové funkce a moduly administrace dodávky nejsou automaticky součástí aktualizace, jejich zařazení nebo nezařazení do aktualizačních balíčků závisí na rozhodnutí poskytovatele.

4.2.5 Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz dodávky na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty uživatele způsobené pozastavením provozu dodávky z důvodu aktualizace.

4.2.6 Poskytovatel průběžně informuje uživatele o aktualizacích a updates v administračním rozhraní e-shopu.

4.2.7 Pro jiné aktualizace platí, že uhradí-li registrovaný uživatel aktualizační poplatek ve výši a za podmínek uvedených níže, má nárok na on-line přístup k update (doplnění a aktualizace dodávky) a upgrade (rozšíření a doplnění funkcí a zlepšení uživatelského rozhraní).

4.2.8 Pokud uživatel provozuje dodávku s užitím vlastních prostředků, platí pro něj cena za update a upgrade uveřejněná na produktovém webu poskytovatele. Výše jednotlivých poplatků za update a upgrade je dána mírou jejich velikosti a rozsahu a není tedy předem fixně stanovena. Přesná cena je vždy uveřejněna na produktovém webu.

4.2.9 Poskytovatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení produktu na programy třetích stran.

4.2.10 Poskytovatel neposkytuje technickou podporu (support realizovaný přes rozhraní Helpdesk) uživatelům, pokud provozují svůj e-shop prostřednictvím proxy serverů třetích stran.

4.3 Trvání a ukončení Smlouvy

4.3.1 Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

4.3.2 K ukončení smlouvy dojde:

 • na základě písemné dohody stran o ukončení smlouvy,
 • nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího fakturačního období po doručení výpovědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak.
 • V případě výpovědi poskytovatelem z důvodu vzniku okolnosti vyšší moci, která mu brání ve splnění povinností ze smlouvy, trvá výpovědní lhůta 15 dní a běží ode dne následujícího po doručení výpovědi uživateli,
 • v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem dle těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak,
 • nebo ukončením poskytování služeb a následným smazáním e-shopu, který je v bezplatném tarifu Free bez dalších objednaných služeb a který po dobu minimálně 6 po sobě jdoucích měsících nevykazuje žádnou aktivitu a objednávky.

4.3.3 Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v zákoně a v těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.

4.3.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

4.3.5 Uživatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany poskytovatele, za které se považuje opakované neplnění povinností poskytovatele podle smlouvy, které poskytovatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění Za takovéto porušení se však nepovažuje přerušení plnění dle odst. 4.3.6. těchto VOP.

4.3.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb e-shopu, který je provozován v bezplatném tarifu Free bez dalších objednaných placených služeb, který po dobu minimálně 6 po sobě jdoucích měsících nevykazuje žádnou aktivitu (nedošlo po tuto dobu k přihlášení do administrace Uživatelem). Ukončení poskytování služeb bude probíhat bez předchozí výzvy a následně dojde ke smazání databáze daného e-shopu. Ukončením poskytování služby však nezanikají povinnosti Uživatele k úhradě splatných závazků.

4.3.7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, za které se považuje:

 • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní nebo
 • opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy nebo
 • v případě porušení autorských práv ze strany uživatele nebo
 • poskytnutí dodávky zakoupené uživatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nebo
 •  jiné podstatné porušení povinností uživatele stanovených mu smlouvou.

4.3.8 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

 • těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,
 • a povinnosti uživatele k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo její části.

4.3.9 K okamžiku účinků odstoupení od smlouvy:

 • zanikají vystavené objednávky (nebo jejich část) na dodávky, které nebyly k tomuto okamžiku dodány nebo poskytnuty; ve vztahu k dodávkám, které byly k tomuto okamžiku dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává smlouva v platnosti a uživatel je povinen za takové dodávky poskytovateli zaplatit sjednanou cenu, strany se však mohou dohodnout odchylně,
 • má poskytovatel právo vyúčtovat dodávky, které byly k tomuto okamžiku skutečně poskytnuty, a/nebo vyúčtovat skutečné provedení dodávky, a uživatel je povinen za takové dodávky zaplatit sjednanou cenu.

4.3.10 Uživatel je povinen informovat poskytovatele o jakékoliv reklamní a marketingové akci, která může způsobit nadměrnou, nebo neúměrně velkou návštěvnost produktu a musí vyčkat na schválení ze strany poskytovatele, že je produkt schopen takovou návštěvnost pojmout. V případě, že tak neučiní s dostatečným předstihem, má poskytovatel možnost provoz produktu pozastavit, pokud ten svoji nadměrnou zátěží omezuje server, na kterém je umístěn.

4.3.11 V případě ukončení smlouvy je uživatel povinen si veškerá data, zálohy a další údaje nahrané do prostředí e-shopu exportovat a zálohovat, poskytovatel produkt (dodávku) ohledně něhož byla uzavřena smlouva po skončení smlouvy nenávratně smaže.

4.4 Obecná ustanovení o dodání

4.4.1 Jestliže nedodržení lhůty pro dodávky nebo výkony bylo způsobeno důvody, které nejsou na straně poskytovatele, prodlužuje se přiměřeně o tuto dobu lhůta dodávky nebo výkonu.

4.4.2 Jestliže se poskytovatel dostane do prodlení s plněním dodávky, může uživatel po dohodě s ním stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění. Po uplynutí této dodatečné lhůty může uživatel požadovat náhradu škody dle příslušného ustanovení občanského zákoníku.

V. Povinnosti stran, záruka

5.1 Povinnosti uživatele – technické požadavky

5.1.1 Uživatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru poskytovatele a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy.

5.1.2 Uživatel není oprávněn používat produkty a služby k šíření SPAMu, které by mohly příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit. V případě, že bude poskytovatel v návaznosti na nežádoucí rozesílání SPAMu uživatelem umístěn na spam listy, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu, a to v minimální výši 5 000 Kč.

5.1.3 V rámci udržení pozitivní reputace mailových serverů poskytovatele není uživatel oprávněn využívat e-mailové schránky (poskytované prostřednictvím služby Shoptet) k hromadnému rozesílání pošty. K hromadné korespondenci musí uživatel používat výhradně nástroje k tomuto účelu určené. Zároveň je zakázáno odesílat emaily s podvrženou hlavičkou odesilatele.

5.1.4 Uživatel i poskytovatel jsou povinni dodržovat zásady slušného chování a to zejména při vzájemné písemné i telefonické komunikaci.

5.1.5 Uživatel není oprávněn vkládat svůj e-shop pomocí iframe ani jiných metod na další domény ani subdomény, než která je nastavena v administraci daného e-shopu.

5.2 Povinnosti a práva poskytovatele

5.2.1 Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných uživatelem. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu, pomocí e-mailu, nebo oznámení v administračním rozhraní e-shopu. Je-li výpadek způsobený poskytovatelem delší než 24 hodin, snižuje se částka za služby o poměrnou částku počtu dnů v měsíci, kdy nebyl server v provozu. Při platbě na delší období než měsíc se ponižuje částka z poměrné části, kdy byl server mimo provoz.

5.3 Odpovědnost a oznamování vad

5.3.1 Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:

 • vložením nesprávných údajů do dodávky uživatelem, chybným postupem uživatele při vkládání informací nebo souborů do dodávky nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných dodávkou,
 • zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.) popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,
 • v důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do dodávky do systémového programového vybavení a prostředí,
 • poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným programovým vybavením.
 • poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobenou zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobené poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou,
 • poskytovatel neodpovídá za závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklou v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému uživatele nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu.
 • poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony způsobené uživatelem.
 • poskytovatel neodpovídá za právní a faktické vady a za škodu způsobenou doplňkem vytvořeným pomocí Shoptet API rozhraní (dále jen: “doplněk API”) poskytnutým třetí osobou prostřednictvím webových stránek, poskytovatel neodpovídá ani za úroveň dostupnosti doplňku API, jeho aktuální či budoucí kompatibilitu ani za shodu popisu funkcionalit doplňku API se skutečnou funkcionalitou.

5.3.2 Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností poskytovatele, představuje částku maximálně do výše 30 % z ceny dodávky, ohledně níž došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Uživatel je odpovědný za provádění pravidelných záloh a poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele, případná rekonstrukce ztracených, nebo znehodnocených dat jde na vrub uživatele.

5.3.3 Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

5.3.4 Vyšší moc:
Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny:

 • válečný stav,
 • zákonná omezení vývozu, dovozy, výroby, stávky, sabotáže,
 • živelná pohroma
 • další skutečnosti, které poskytovatel nebyl schopen důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.

5.3.5 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Poskytovatel splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové stránce.

5.3.6 Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:

 • ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;
 • a škody, která vznikne v souvislosti s objednávkou vystavenou ústně.

5.3.7 Případné vady oznamuje uživatel prostřednictvím helpdesku poskytovatele, a to telefonicky na tel. 604 600 444 ve všední dny v době 9-17 hodin nebo prostřednictvím e-mailu na info@shoptet.cz.

VI. Licenční ujednání

6.1 Licence a její rozsah

6.1.1 Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

6.1.2 Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence (licenčních poplatků) uděluje poskytovatel uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat dodávku specifikovanou ve smlouvě k účelu ze smlouvy vyplývajícímu, a to za dále uvedených podmínek:

 • licence se sjednává jako licence nevýhradní,
 • doba trvání licence: Uživateli je licence udělována po uhrazení zálohy na dobu jednoho měsíce a po uhrazení měsíční splátky je mu každý měsíc prodloužena o 1 kalendářní měsíc, strany se mohou dohodnout na jiné délce licence,
 • územní rozsah licence: neomezeně na celém území České republiky a Slovenské republiky.

6.1.3 Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k dodávce, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.

6.1.4 Uživatel není oprávněn dodávku rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal poskytovatel předchozí výslovný a písemný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.

6.1.5 Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

6.1.6 Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP.

6.1.7 Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

6.1.8 Autorská práva k dodanému produktu, příslušenství a dokumentace náleží příslušnému autorovi. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva poskytovateli a tvůrci software. Uživateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.

6.1.9 Uživatel zajistí, že třetí osoby nebudou bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoli způsobem seznámeny s rozsahem a postupem plnění smlouvy a k ní patřícími podklady. Uživatel bere na vědomí, že se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

6.1.10 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace uživatele.

6.1.11 Bez výslovného povolení poskytovatele je zakázáno částečné nebo úplné kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat atd. poskytovatele. Uživatelům nevyplývá žádné právo z případných chyb či nepřesných dat uvedených v těchto materiálech.

6.1.12 Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

6.1.13 Uživatel souhlasí s tím, že ve spodní části (patě) e-shopu budou uvedeny informace o poskytovateli, jako majiteli příslušných licenčních oprávnění ve smyslu autorského zákona a jako majiteli serveru, e-shopu, ve smyslu obchodněprávních ustanovení.

6.2 Nároky poskytovatele z porušení licence

6.2.1 Pokud uživatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může poskytovatel odstoupit od této smlouvy a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

6.2.2 Předmětný software jako autorské dílo a databáze v něm zahrnuté požívají ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Uživatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.

6.2.3 V případě zásahu uživatele do autorských práv poskytovatele vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem uživatele do autorských práv poskytovatele, jenž má vůči uživateli, zaplacením smluvní pokuty uživatelem není dotčen.

6.2.4 Vedle nároku na smluvní pokutu má poskytovatel v případě zásahu uživatele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

VII. Ochrana osobních údajů

7.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.

VIII. Doručování, bezhotovostní platby

8.1 Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a uživatele, zejména týkající se vzniku, trvání a zániku smlouvy s výjimkami uvedenými ve Smlouvě a těchto VOP, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. V takovém případě se oznámení a jiné písemnosti považují za doručené dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou, nebo adresátem odmítnutou.

8.2 Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane mezi v pracovní dny mezi 8:00–17:30 hod., v opačném případě v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek).

8.3 Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve smlouvě. Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle čl.8.1.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.

9.2 Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na e-mailovou adresu uživatele. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.

9.3 Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.

9.4 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.

9.5 Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.

9.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů. Místně příslušným soudem je příslušný soud podle sídla poskytovatele.

9.7 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

9.8 Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

9.9 Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

9.10 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 18. 11. 2020.