Poslední článek na blogu

Obaly zásilek a nejčastější chyby při balení. Jak to vidí soudní znalec?

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE SHOPTET

1. OBECNÁ USTANOVENÍ  

 1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže Shoptet („Soutěž“). Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.  
 2. Pořadatelem Soutěže je společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25395 („Pořadatel“).  
 3. Soutěž je pořádána společně na území České a Slovenské republiky („Místo konání Soutěže“), a to od 9. 8. 2022 15:30:00 hod. do 11. 8. 2022 23:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“). Ceny v Soutěži jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku.  
 4. Pořadatel Soutěže je provozovatelem facebookové stránky „Shoptet“ https://www.facebook.com/shoptet („Facebooková stránka“). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook („Facebook“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže; účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv Facebooku. 

2. ÚČAST V SOUTĚŽI  

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která která má zřízen aktivní osobní účet na Facebooku a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).  
 2. V případě Soutěžícího mladšího 13 let je Pořadatel oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový Soutěžící disponuje souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v Soutěži, a to v souladu s § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“); v případě, že takové potvrzení nebude předloženo do pěti (5) dnů od obdržení výzvy, je Pořadatel oprávněn daného Soutěžícího ze Soutěže vyloučit; případný nárok takového Soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.  
 3. Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní facebookový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže. 
 4. Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.  
 5. Účast v Soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena. 
 6. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil vícekrát, budou všechny jeho odpovědi ze Soutěže vyřazeny. 
 7. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může cenu postupem dle článku 4.15 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům 
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.  
 9. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. 

3. MECHANIKA SOUTĚŽE  

 1. Okamžikem zahájení Soutěže Pořadatel zveřejní na Facebookové stránce příspěvek s výzvou k zapojení do Soutěže („Soutěžní příspěvek“) označením svého e-shopu aktuálně provozovaného na platformě Shoptet, kliknutím na “Like” k Soutěžnímu příspěvku a vložením komentáře s popisem, na so se Soutěžící těší na ShopCampu 2022. 
 2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže klikne na “Like” k Soutěžnímu příspěvku, vloží komentář („Soutěžní komentář“) pod Soutěžní příspěvek na Facebookové stránce s označením svého e-shopu aktuálně provozovaného na platformě Shoptet s popisem, na so se Soutěžící těší na e-commerce konferenci ShopCamp 2022 (viz https://www.shopcamp.cz/). 
 3. Je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do Soutěže či účast v ní (tzv. robotů). Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do Soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet. 
 4. Cenou v Soutěži je vstupenka na e-commerce konferenci ShopCamp (viz https://www.shopcamp.cz/) pro dvě osoby.(„Cena“). 
 5. Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit Cenu obdobnou cenou. 
 6. Pořadatel do 7 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže vylosuje ze všech Soutěžících jednoho (1) Soutěžícího, který splní veškerá pravidla Soutěže („Výherce“), a to společně pro Českou republiku i Slovenskou republiku. 
 7. V případě, že více Soutěžících označí v Soutěžním komentáři stejný e-shop, stane se případným Výhercem ten Soutěžící, jehož Soutěžní komentář byl vložen jako první, a to dle údajů dostupných na Facebookové stránce. 
 8. Výherce bude do deseti (10) dnů od vyhodnocení Soutěže informován prostřednictvím soukromé zprávy zaslané z facebookového účtu náležícímu k Facebookové stránce („Výzva“). Ostatní Soutěžící nebudou nijak vyrozuměni.  
 9. Výherce kontaktuje na základě Výzvy Pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy zaslané na Facebookovou stránku, a to do sedmi (7) dnů od zaslání Výzvy, a sdělí mu údaje potřebné pro uplatnění Ceny. Výherce, který neposkytne potřebnou součinnost dle předchozí věty nebo ji předem odmítne, ztratí nárok na Cenu. 
 10. Jméno a příjmení dle osobního facebookového účtu Výherce bude po dobu devadesáti (90) dnů od konce Doby konání Soutěže Pořadatelem zveřejněna v komentáři pod Soutěžním příspěvkem. 
 11. V případě, že se Soutěže zúčastní méně než pět (5) Soutěžících, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda a jak rozdělí Ceny nebo zda Soutěž či její část zruší. 
 12. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Cenu podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Cenu odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Cenu použije k jiným účelům.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ PODOBIZNY A UŽITÍ DÍLA  

 1. Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO:28935675, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení dle jejich osobního facebookového účtu, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.  
 2. Osobní údaje budou zpracovány po dobu dvou (2) let od jejich poskytnutí. Po dobu delší může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele či ostatních Soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti se Soutěží či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti se Soutěží.  
 3. Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele. Pořadatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů Soutěžících. Aby Pořadatel zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci Soutěže shromažďuje.  
 4. Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad. Pořadatele, správce osobních údajů, je možné kontaktovat na adrese sídla nebo na e-mailu pr@shoptet.cz 
 5. Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel zejména v souvislosti s touto Soutěží bezplatně užíval podobiznu a obrazový záznam týkající se účastníka Soutěže či jiné projevy osobní povahy použité v rámci účasti v Soutěži s uvedením jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po Dobu konání Soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce Doby konání Soutěže.  
 6. Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který vkládá jako Soutěžní komentář do Soutěže. Soutěžící rovněž odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat jakožto Soutěžní komentář pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a zároveň takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky. 
 7. Dojde-li v rámci účasti v Soutěži, zejména umístěním Soutěžního komentáře k Soutěžnímu příspěvku k vytvoření autorského díla Soutěžícím ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský zákon“), poskytuje Soutěžící v momentu umístění Soutěžního komentáře Pořadateli oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu Autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob případně uvedených v Soutěžním komentáři s užitím Soutěžního komentáře v rozsahu licence. 

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na stránce (https://www.shoptet.cz/fb-soutez/). Zkrácené znění Pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými Pravidly Soutěže.  
 2. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.  
 3. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.  
 4. Výhercům nevzniká právo Ceny reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.  
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo výměny Cen bez udání důvodů za ceny, které jsou odpovídající náhradou. Každá taková změna Pravidel, Cen či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků zveřejněných na Soutěžní stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.  
 6. Vyplacení peněžitého plnění namísto Ceny není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Ceny. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Ceny.  
 7. Nárok na uplatnění Ceny ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.  
 8. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.  
 9. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži v České republice je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži v Slovenské republice je Slovenská obchodní inspekce (https://www.soi.sk/).  
 10. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, či zák. č. 420/2004 Z. z., o mediácii, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, či zák. č. 335/2014 Z. z., zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou či Slovenskou obchodní inspekci či na soud.